Pradžia Veikla

alt

Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Utenos apskrities PGV) yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldi ir atskaitinga teritorinė nuolatinės parengties įstaiga, kurios paskirtis - įgyvendinti priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos uždavinius ir funkcijas, dalyvauti organizuojant civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždavinių vykdymą.

Utenos apskrities PGV savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais,  Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymais, Reglamentu ir kitais teisės aktais.

Utenos apskrities PGV užtikrina valdybos ir jos struktūrinių padalinių nuolatinę parengtį, teikia metodinę pagalbą kitoms apskrityje esančioms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir kontroliuoja jų pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus, rengia pratybas, organizuoja ir vykdo gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją, dalyvauja rengiant ir derina apskrities ir savivaldybių civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, dalyvauja vykdant Utenos apskrityje priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymus, informuoja visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais, vykdo korupcijos prevenciją valstybinės priešgaisrinėms gelbėjimo tarnybos veikos srityje, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą Utenos apskrityje, derina pavojingų objektų avarijų likvidavimo planus, poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, užtikrina pramoninių avarijų prevenciją, atliekas kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.